Dành cho nhân viên mới

1. Thưởng cho người Giới thiệu Nhân sự:

Điều kiện thưởng: 

Nhân sự mới được giới thiệu phải làm việc tại Công ty tối thiểu từ 6 tháng trở lên

=> Người giới thiệu là CBCNV đang làm việc tại Công ty:

=> Người giới thiệu là người ngoài, không làm việc tại Công ty:

2. Thưởng cho Cán bộ Quản lý và Người Hướng dẫn/Đào tạo cho Nhân sự mới:

Điều kiện thưởng: