**Những năm qua phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật luôn được PC Gia Lai phát động sâu rộng và đã thu hút được đông đảo cán bộ, công nhân viên và người lao động trong toàn Công ty tham gia.**