Giờ trái đất 2018: Sản lượng điện tiết kiệm trên toàn quốc tương đương 834 triệu đồng